Програма на Прва васкуларна средба со меѓународно учество

FIRST INTERNATIONAL VASCULAR MEETING

Петок – Friday ( 16.10.2015 )   

Сесија 1 – Session 1

11.00 – 11.45 Регистрација
11.00 – 11.45  Registration

11.45 – 12.00 Свечено отварање
11.45 – 12.00 Opening

12.00 – 12.30  Некоронарна атеросклероза
12.00 – 12.30 Noncoronary atherosclerosis

Д-р Оливер Бушљетиќ, Клиничка болница Аџибадем Сиситина, Скопје
Dr.Oliver Bushljetic, Clinical Hospital Adzibadem Sistina, Skopje, Macedonia

12.30 – 12.50  ДМ како ризик фактор во настанување на ПАБ
12.30 – 12.50 Diabetes mellitus as an risk factor for the Peripheral artery disease

Проф. д-р Милчо Богоев, професор во пензија
Prof. Dr. Milcho Bogoev, University Clinic of Endocrinology, Skopje, Macedonia

12.50 – 13.20  Васкуларната дијагностика во третиот милениум
12.50 – 13.20 The Vascular diagnostics in the third millennium

Проф. д-р Славчо Тошев, Универзитетска Клиника за Кардиологија, Скопје
Prof.Dr. Slavcho Toshev, University Clinic of Cardiology, Clinical Center Skopje, Macedonia

13.20 -13.35  НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје – Комерцијална презентација за трет панзиски столб

13.35 – 13.50       Кафе Пауза
13.20 – 13.50       Coffee break

 

13.50 – 15.45   Работилница 1 Workshop 1

Основи на дуплекс сонографска лабораторија
The basics of Doppler Ultrasound

Теоретски дел – Theoretical session

13.50 – 14.20 Основни принципи на оптимизацијата до правилна проценка (примена, предности, недостатоци)
13.50 – 14.20  The basics of duplex ultrasonography – image optimization, artifacts and pitfalls

Проф.д-р.Весна Милојковиќ, Институт за Радиологија, Клинички Центар Ниш, Србија
Ass.Dr.Vesna Milojkovik, Department of Radiology, Clinical Center Nish, Srbija.

14.20 – 15.00 Васкуларен Ултразвук – преглед низ сите системи
14.20 – 15.00  Vascular ultrasound 

Проф. д-р Гордана Иванац, Институт за радиологија, Клиничка болница Дубрава, Загреб, Хрватска
Prof. Dr. Gordana Ivanac, Department of diagnostic and interventional radiology, University Hospital DubravaMedical school University of Zagreb, Croatia

15.00 – 15.45  Практичен дел “hand on session”
15.00 – 15.45  Hand – on – hand  session

15.45 – 16.45 Ручек пауза
15.45 – 16.45  Lunch break

 

Сесија 2 – Session 2

16.45 – 17.15 Каротидна стеноза –Клинички проблем
16.45 – 17.15 Carotid stenosis – clinical problem

Д-р Снежана Мешковска Бонгард, Клиничка болница Аџибадем Сиситина
Dr.Snezana Meshkoska Bongard, Clinical Hospital Adzibadem Sistina Skopje, Macedonia

17.15 – 17.45 Транскранијална доплер ехосонографија – базични принципи и практична примена кај пациенти со мозочен удар
17.15 -17.45 Transcranial duplex ultrasound – basic principles and practical use in patients with stroke

Проф. д-р Анита Арсовска, Клиника за Неврологија, Скопје
Prof.Dr. Anita Arsovska, University Clinic of Neurology, Clinical Center Skopje, Macedonia

17.45 – 18.00 Високостепена стеноза и оклузија на АКИ – Хемодинамски ефекти во корелација со клинички симптоми – приказ на случај
17.45 – 18.00  High-grade stenosis and occlusion of ACI- hemodynamic effects in correlation with clinical symptoms – case report

Д-р Даниела Бонева Трендафилова, спец.интернист ПЗУ “ Калина “, Струмица
Dr. Daniela Boneva Trendafilova, PHO “Kalina“, Strumica, Macedonia

18.00- 18.15 Интравенска тромболиза кај пациентка со исхемичен мозочен удар, контралатерална сигнификантна стеноза на внатрешната каротидна артерија и ипсилатерална стеноза на средната мозочна артерија – приказ на случа
18.00 – 18.15  Intravenous thrombolysis in patient with ischemic stroke, contralateral significant stenosis of the internal carotid artery, ipsilateral stenosis of the middle cerebral artery – case report

Д-р Ирена Ѓорчева, спец.невролог, Универзитетска Клиника за Неврологија, Скопје
Dr.Irena Gjorcheva, University Clinic of Neurology, Skopje

18.15 – 19.15 Симпозиум посветен на светскиот ден на тромбозата (13-ти Октомври), поддржан и спонзориран од Баер –“Доверба низ искуство- Ривароксабан во третман на ВТЕ“
18.15 – 19.15 “Confidence through experience – rivaroxaban in the VTE treatment”– Symposium sponsored by Bayer Healthcare, dedicated to the World Day of thrombosis ( October 13-th ).

 bayer_01

Во рамките на Првата васкуларна средба со меѓународно учество ќе биде одржан симпозиум на тема “Доверба низ искуство- Ривароксабан во третман на ВТЕ“, спонзориран од Баер Хелт Кер (Bayer HealthCare). Симпозиумот се одржува по повод 13. Октомври – Светскиот ден на тромбозата, чија главна цел е подигање на свеста за постоењето на ВТЕ, неговото рано препознавање и третман. За 2015 година акцентот ќе биде ставен на водечката причина за појава на ВТЕ – хоспитализацијата т.е. лекувањето во болнички услови. Речиси 60% од сите случаи на ВТЕ се резултат на хоспитализација. ВТЕ е причина за смртност пред ХИВ, карциномот на града, карциномот на простата и сообраќајните незгоди (сите незгоди предизвикани од моторни возила заедно). Бројката од 10 милиони случаи годишно ширум светот, смртноста од 100.000-300.000 случаи годишно во САД поради ВТЕ и фактот дека 540.000 смртни случаи во ЕУ се асоцирани со ВТЕ, се дел од причините зошто се става акцент токму на ваквото заболување. Од овааа година Здружението на Интернисти на РМ се придружува кон интернационалната кампања за подигнувањето на свеста за ВТЕ преку стручни состаноци.

Повеќе на: http://www.worldthrombosisday.org/

20.00 Свечена вечера
20. 00  Dinner

 

Сабота – Saturday ( 17.10.2015 )

Сесија 3 – Session 3

09.00 – 09.30 Доплерески ултразвучен преглед кај ренални васкуларни болести
09.00 – 09.30 Doppler Ultrasound in renal vascular diseases

Проф. д-р Гордана Иванац, Институт за радиологија Универзитетска клиничка болница Дубрава, Загреб, Хрватска
Prof. Dr. Gordana Ivanac, Department of diagnostic and interventional radiology, University Hospital Dubrava, Medical school University of Zagreb, Croatia

09.30 – 10.00  Дијагностичко значење на дуплекс сонографија во откривање на хронична мезентеријална исхемија (CMI)
09.30 – 10.00 The diagnostic role of duplex ultrasound in the stenosis of visceral arteries (mesenterial angina)

Д-р Александар Манолев, ПЗУ Поликлиника Манолеви, Скопје
Dr. Aleksandar Manolev, PHO “ Manolevi “ Skopje, Macedonia

10.00 – 10.15  Оклузија на аорто- би илијакална васкуларна протеза кај пациентка со Syndroma Leriche – приказ на случај
10.00 – 10.15 Oclusion of aorto- bi iliacal vascular prothesis in patient with Syndroma Leriche – case report

Д-р Васко Хаџиев, спец.интернист, ПЗУ “ Д-р Владо Хаџиев “, Битола
Dr.Vasko Hadziev, PHO “ Dr.Vlado Hadziev”, Bitola, Macedonia

10.15- 10.30 Кафе пауза
10.15- 10.30  Coffee break

farmanova

 

Сесија 4 – Session 4

10.30 – 11.00  Доплерски преглед на артерии на долни екстремитети
10.3011.00  Doppler ultrasound of the arteries of the lower limbs

Проф. Д-р.Ивица Сјекавица, Институт за радиологија, Универзитетски Клинички Центар Загреб, Хрватска
Prof. Dr. Ivica Sjekavica, Clinical Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Clinical Hospital Center Zagreb, Croatia

11.00 – 11.30  Доплерски преглед на вени на долни екстремитети
11.00 – 11.30  Doppler ultrasound of the veins of the lower limbs

Проф. Д-р. Ивица Сјекавица, Институт за радиологија, Универзитетски Клинички Центар Загреб, Хрватска
Prof. Dr. Ivica Sjekavica, Clinical Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Clinical Hospital Center Zagreb, Croatia

11.30 – 11.45 Практична примена на Доплер дијагностика – прикази на случаи
11.30 – 11.45  Practical use of the Dopler ultrasound – case reports

 Д-р Кирил Шуперлиски, спец. интернист, ПЗУ “ Шуперлиски “, Кочани
Dr. Kiril Shuperliski, PHO “ Shuperliski “, Kochani, Macedonia

11.45 – 12.00 Оклузија на површинска левострана АФС, со високостепена стеноза на деснострана АФС – приказ на случај
11.45 – 12.00  Oclusion of superficial left AFS, with highgrade stenosis of right AFS

 Д-р Киро Шопов, спец.интернист, ПЗУ “ Кардиолек “, Струмица
Dr.Kiro Shopov, PHO “ Kardiolek “, Strumica, Macedonia

12.00 – 12.15 Прикази на случаи
12.00 – 12.15  Case reports

Д-р Александар Георгиевски, спец.интернист, ПЗУ Скопје Поликлиник, Скопје
Dr. Aleksandar Georgievski, PHO “Skopje Policlinic”, Skopje, Macedonia

12.15 – 13.15 Работилница 2 –  Практичен дел “hand on session”
“Meet the experts”– практична сесија со предавачите и модераторите

12.15 – 13.15  Workshop 2 “Meet the experts”- Practical session with the lecturers and moderators of the  meeting sponsored by: Samsung Medison and BINET Medical

samsung-i-binet-loga

 

Сесија 5 – Session 5

13.15 – 13.45  Мултидетектор КТ ангиографијата во евалуација на аортоилиакалната и периферна циркулација
13.15 – 13.45 Multidetector CT ( MDCT ) angiography in evaluating of aortoiliac and peripheral circulation

Проф. д-р. Александар Бојановиќ, Клинички Центар Ниш, Србија
Prof Dr. Aleksandar Bojanovich, Center for Radiology, Clinical Center Niš, Serbia

13.45 – 14.15  Ендоваскуларни интервенции на Периферна артериска болест
13.45 – 14.15  Endovascular interventions in peripheral artery disease

Д-р Оливер Бушлетиќ, Кл.болница Аџибадем Сиситина, Скопје
Dr.Oliver Bushljetic, Clinical Hospital Adzibadem Sistina, Skopje, Macedonia

14.15 – 14.45 Интервентни васкуларни процедури кај венска инсуфициенција и варикозни вени
14.15 – 14.45  45 Interventional vascular procedures in varicose veins

Д-р Никола Бакрачески, Институт за кардиоваскуларни болести, Охрид
Dr. Nikola Bakracheski, Institute of cardiovascular diseases Ohrid, Macedonia

14.45 – 15.00 Ангиопластика и стентирање како тераписка стратегија на периферна артериска хронична тотална оклузија, по неуспешна илио-феморатла by-pass операција – приказ на случај
14.45 – 15.00  Angioplasty and stenting as a treatment strategy of peripheral arterial CTO after failed ilio-femoral by-pass – case report

Д-р Дејан Манчевски, спец.интернист, Центар за кардиоваскуларни болести, Охрид
Dr. Dejan Manchevski, Institute of cardiovascular diseases Ohrid, Macedonia

15.00 – 15.15  Syndroma Brown-Sequard после оперативен третман на дисекантна аневризма на асцендентна аорта, хемилак и канилација на десна субклавија – приказ на случај
15.00 – 15.15 Syndroma Brown-Sequard after treatment of ascendnent aortal disecant aneurism and cannulation of right subclavia – case report

Проф. д-р Гордана Китева Тренчевска, спец.невролог, Универзитетска Клиника за Неврологија, Скопје
Prof.Dr. Gordana Kiteva Trenchevska, University Clinic of Neurology, Skopje, Macedonia

15. 15 Заклучок и затворање на средбата
15. 15 Closing

 

Поврзани написи...

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *