Прва Гастроентерохепатолошка средба со меѓународно учество, Охрид 20-21.10.2017, Х.Гранит

Петок  20.10.2017

08.15 – 08.55  Регистрација

08.55 – 09.00 Отварање на настанот – Д-р Александар Манолев, претседател на Здружение на Интернисти на Р.М.

Сесија I  

Модератори: Проф. д-р Силвија Фаргион; Проф. д-р Ивица Гргуревиќ

09.00 – 09.30 Неалкохолна масна болест на црниот дроб –Проф. д-р Магдалена Генадиева Димитрова, УК за Гастроентерохепатологија Скопје, Македонија

09.30 – 10.00 Неалкохолна  масна болест на црниот дроб кај предијабет и дијабет – Асс.д-р Саша Јовановска Мишевска, Македонија

10.00 – 10.30 Неалкохолна масна болест на црниот дроб како независен КВ ризик фактор – Проф.д-р Силвија Фаргион, Оддел за медицинска физиопатологија, Универзитетски Центар Милано, Италија

10.30 – 10.45 Kафе пауза

Сесија II 

Модератори: Д-р Александар Манолев; Проф. д-р Магдалена Г.Димитрова

10.45 – 11.15 Терапевстки пристап кај пациенти со Неалкахолна масна болест на црн дроб пратено преку кристалот на ултразвукот –Д-р Александар Манолев, ПЗУ Манолеви Скопје, Македонија

11.15 -11.45 Статини и болести на црн дроб –Проф. д-р Ивица Гргуревиќ, Кл.за Гастроентерохепатологија, Клиничка Болница Дубрава Загреб, Хрватска

11.45 – 12.15 Терапевтски осврт кон цироза на црн дроб и нејзини компликации – Доц. д-р Калина Старделова Гривчева,  УК за Гастроентерохепатологија Скопје, Македонија

12.15 – 12.30  Комерцијална презентацијаHealth Aid

12.30 -13.30 Ручек пауза

Сесија III 

Модератори: Проф. д-р Гордана Иванац; Асс.д-р Александар Бојановиќ

13.30 – 14.00 УЗ анатомија на хепар – Д-р Дрита Бисљими, одд. Гастроентерохепатологија, ГОБ 8-ми Септември, Скопје, Македонија

14.00 – 14.30 Колор доплер ехосонографија на васкуларни болести на црн дроб – Асс.д-р Весна Милојковиќ, Кл. за Радилогија, Клинички Центар Ниш, Србија

14.30 – 15.00 Неинвазивна дијагностика на болестите на црниот дроб со Ултразвучна Еластографија  Проф.д-р Ивица Гргуревиќ, Кл.за Гастроентерохепатологија, Клиничка Болница Дубрава Загреб, Хрватска

15.00 – 15.30 Физички принципи и клиничка примена на  контрасно-подобрен ултразвук (CEUS) – Асс.д-р Мирјана Брвар, Кл. за Радиологија, Клинички Центар Марибор, Словенија

15.30 – 16.00 КТ и МРИ во дијагностика на фокални промени на црн дроб – Проф.д-р Гордана Иванац, Кл. за Радиологија, Клиничка Болница Дубрава Згреб, Хрватска

16.00 – 16.30 Дискусија и кафе пауза

Сесија IV 

Модератори: Асс.д-р Мирјана Брвар; Доц. д-р Калина Старделова Гривчева

6.30 – 17.00 УЗ каратктеристики на хепатална ехинококоза –Д-р Васко Хаџиев, ПЗУ Проф.д-р Владо Хаџиев, Битола /Д-р Александар Манолев, ПЗУ Манолеви, Скопје, Македонија

17.00 – 17.30 Прикази на случаи –Д-р Роза Митрова ПЗУ Симбимед, Кавадарци; Д-р Киро Шопов, ПЗУ Кардиолек, Струмица

17.30 – 18.00 Трансартериска емболизација на гигантски хепатални хемангиоми – Асс.д-р Александар Бојановиќ, Кл. за Радилогија, Клинички Центар Ниш, Србија

18.00 – 18.30 Трансартериска хемоемболизација со ДЕБ во третман на хепатоцелуларен карцином – Асс.д-р Александар Ѓорески, одд.Радиологија, ГОБ 8-ми Септември, Македонија

18.30 – 18.45 Приказ на случај – Д-р Влатко Алексов, ГОБ 8-ми Септември, Скопје, Македонија

18.45 – 19.15 Хирушки осврт кон фокални промени на црн дроб – Д-р Владимир Аврамовски, одд. Дигестивна хирургија, Клиничка Болница Аџибадем Систина, Скопје, Македонија

20.00 Свечена вечера – Хотел Гранит

Сабота 21. 10. 2017

08.30 – 09.30 Симпозиум спонзориран од Goodwill PHARMA

1.  Рефракторен ГЕРБ – нови тераписки можности – Проф.д-р Милош Бјеловиќ, одд. за мининална инвазивна хирургија на горнодигестивен тракт, Клинички Центар Белград, Србија

2. Место и улога на Normix во современа терапија на гастроинтестинални заболувања –Д-р Владимир Крстиќ, директор на продажба, Goodwill Pharma

Сесија I 

Модератори: Доц.д-р Ѓорги Дерибан; Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев

09.30 – 10.00 Тераписки пристап кај пациенти со гастроинтестинални крварења – Доц.д-р Ѓорѓи Дерибан, УК за Гастроентерохепатологија Скопје, Македонија

10.00 – 10.30  Иритабилен колон во секојдневната интернистичка пракса –Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев, ПЗУ Д-р. Биљана Ивановска Бојаџиев, Скопје, Македонија

10.30 –  11.00  Пробиотици – каде им е местото? – Проф.д-р Снежана Стојковска, Клиника за Инфективни болести Скопје, Македонија

11.00 – 11.15  Минути на Фарманова – Тераписка вредност на пробиотикот –М-р.фарм. Љупчо Шајновски

11.15 – 11.30  Кафе пауза

11.30 – 12.30  KRKA Симпозиум – Новини во третман на Х. Пилори, улогата на ИПП – Доц.д-р Ѓорѓи Дерибан, УК за Гастроентерохепатологија Скопје, Македонија Новини Пробиотска сесија

12.30 – 13.15  Ручек пауза

13.15 – 14. 00 – Central live-beam session – сесија спонзорирана од GE

Клиничка примена на Еластографија – Проф.д-р Ивица Гргуревиќ, Кл.за Гастроентерохепатологија, Клиничка Болница Дубрава Загреб, Хрватска

14.00 -14.30 – Состанок на членовите на Здружение на Интернисти на МК  EFIM update, Choosing wisely working group.

14.30 -17.30   Базичен Курс за улога на Ургентен ултразвук (POCUS) – Во соработка со WINFOCUS Balkans

Инструктори: Асс.д-р Мирјана Брвар, Асс.д-р Андреј Бергауер, Кл.Центар Марибор, Словенија, Д-р Александар Манолев, Македонија

17.30 Заклучоци и затварање а настанот


Стручен одбор

Д-р Александар Манолев, Македонија

Д-р Ивица Гргуревиќ, Хрватска

Д-р Мирјана Брвар, Словенија

 

Организационен одбор

Д-р Билјана Ѓорѓиевска – претседател

Д-р Ана Палева Стојановска

Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев

Д-р Биљана Петреска Зовиќ

Д-р Кирил Шуперлиски

Д-р Билјана Колева

Д-р Билјана Филиповска Шимиќ

Д-р Андријана Гацовски

Д-р Васко Хаџиев

Д-р Билјана Шишкова            

Д-р .Александра Јоргановиќ Стојковски

Предавачи

Д-р Александар Бојановиќ, Србија

Д-р Александар Ѓорески, Македонија

Д-р Андреј Бергауер, Словенија

Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев, Македонија

Д-р Васко Хаџиев, Македонија

Д-р Весна Милојковиќ, Србија

Д-р Влатко Алексов, Македонија

Д-р Владимир Аврамовски, Македонија

Д-р Гордана Иванац, Хрватска

Д-р Дрита Бисљими, Македонија

Д-р Ѓорѓи Дерибан, Македонија

Д-р Калина Гривчева Старделова, Македонија

Д-р Киро Шопов, Македонија

Д-р Магдалена Генадиева Димитрова, Македонија

Д-р Милош Бјеловиќ, Србија

Д-р Роза Митрова, Македонија

Д-р Саша Јовановска Мишевска, Македонија

Д-р Силвија Фаргион, Италија

Д-р Снежана Стојковска, Македонија.


Котизација и пријавување

 
  1. Рана котизација до 05.10.2017 год за членовите на Здружението со платена чланарина 4.200 ден, а за надворешни колеги 5.700 ден
  2. Вториот рок за пријавување ќе биде до 15.10.2017 со цена на котизација за членови 5.500 ден, а надворешни 7.000
  3. Доцно пријавување до самиот настан со котизација за сите 9.000 ден
 
Пријавувањето на меил internistimk@gmail.com е обавезно за сите, и за членовите и за надворешните колеги.
 
Уплатата  на котизацијата се врши на жиро сметката на Здружението на Интернисти на Р.М. 
 
ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНТЕРНИСТИ НА МАКЕДОНИЈА;
Даночен број: 4038011505335;
Жиро – Сметка: 300-000-003-352-744;
Депонент Банка: Комерцијална Банка А.Д Скопје
 
ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Котизација за Прва Гастроентерохепатолошка средба со меѓународно учество
 
 
Информација во врска со сместувањето
 
Хотел Гранит понуди цена за сместување на учесниците на стручниот настан од:
26 Евра за ноќевање со појадок во двокреветна соба,
36 Евра за ноќевање со појадок во еднокреветна соба.
 
Резервацијата и плаќањето, за сместувањето, треба да ги изврште директно преку хотелот, на нивниот меил

reservation@hotelgranit.com.mk

 
Со почит,
Организационен одбор на Здружение на Интернисти на Р.М.

FIRST INTERNIST GASTROENTEROHEPATOLOGY MEETING WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Ohrid, 20-21.10.2017, Hotel Granit 

Friday 20.10.2017

08.15 – 08.55 Registration

08.55 – 09.00 Opening – Dr.Aleksandar Manolev, president of MAIM

Session I 

Moderators: Prof.Dr.Silvija Fargion; Prof.Dr.Ivica Grgurevic

09.00 – 09.30 Nonalcoholic fatty liver disease – Dr.Magdalena Genadieva Dimitrova, MD, PhD, University Clinic of Gastroenterohepatology Skopje, Macedonia

09.30 – 10.00 Nonalcoholic fatty liver disease in prediabetes and diabetes – Dr. Sasha Jovanovska Mishevska, MD, MSc, University Clinic of Endocrinlogy, Skopje, Macedonia

10.00 – 10.30 Nonalcoholic fatty liver disease and vascular disease – Dr.Silvija Fargion, MD, PhD, Department of medical physiopathology, University Centre Milan, Italy

10.30 – 10.45 Coffee break

Session II  

Moderators: Dr.Aleksandar Manolev; Prof.Dr.Magdalena Genadieva Dimitrova

10.45 – 11.15 Therapeutic approach to NAFLD, assessed by ultrasound crystal – Dr.Aleksandar Manolev, MD, PHO Manolevi Skopje, Macedonia

11.15 – 11.45 Statins in liver diseases – Dr.Ivica Grgurevic, MD, PhD, Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia

11.45 – 12.15 Therapeutic approach to liver cirrhosis and its complications – Dr.Kalina Stardelova Grivceva, MD, PhD, University Clinic of Gastroenterohepatology Skopje, Macedonia

12.15 – 12.30 Commercial presentation – Health Aid

12.30 – 13.30 Lunch break

Session III 

Moderators: Prof.Dr.Gordana Ivanac; Ass.Dr.Aleksandar Bojanovic

13.30 – 14.00 Ultrasound anatomy of the liver – Dr.Drita Bisljimi, MD, MSc, Department of Gastroenterohepatology, General City Hospital “8-mi Septemvri”, Skopje, Macedonia

14.00 – 14.30 Color Doppler Echosonography in vascular diseases of the liver – Dr Vesna Milojkovic, MD, MSc, Centre of Radiology, Clinical Centre Nish, Serbia

14.30 – 15.00 Non-invasive assessment of liver diseases by ultrasound elastography – Dr.Ivica Grgurevic, MD, PhD, Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia

15.00 – 15.30 Physical principles and clinical use of contrast enhanced ultrasound ( CEUS ) – Dr.Mirjana Brvar, MD, MSc, Radiology Department, University Medical Center Maribor, Slovenia

15.30 – 16.00 CT and MRI of focal liver lesions – Dr.Gordana Ivanac, MD, PhD, University Hospital Dubrava, Department of Diagnostic and Interventional Radiology, Zagreb, Croatia

16.00 – 16.30 Discussion and coffee break

Session IV 

Moderators: Ass.Dr.Mirjana Brvar; Doc.Dr.Kalina Stardelova Grivceva

16.30 – 17.00 Ultrasound characteristics of liver Echinoccocosis – Dr.Vasko Hagjiev, MD, PHO Prof.Dr.Vlado Hadjiev, Bitola/ Dr.Aleksandar Manolev, MD, PHO Manolevi, Skopje

17.00 – 17.30 Case reports – Dr.Roza Mitrova, PHO Simbimed, Kvadarci; Dr.Kiro Shopov, PHO Kardiolek, Strumica;

17.30 – 18.00 Embolic treatment of giant liver hemangiomas – Dr.Aleksandar Bojanovic, MD, MSc, Centre of Radiology, Clinical Centre Nish, Serbia

18.00 – 18.30 Transarterial chemoembolization with DEB in treatment of hepatocellular carcinoma – Dr.Aleksandar Gjoreski, MD, General City Hospital “ 8-mi Septemvri “, Skopje, Macedonia

18.30 – 18.45 Case report – Dr.Vlatko Aleksov, General City Hospital “ 8-mi Septemvri “, Skopje, Macedonia

18.45 – 19.15 Surgical approach to focal liver changes – Dr.Vladimir Avramovski, MD, MSc, Department of digestive surgery, Clinical Hospital “ Acibadem Sisitina “, Skopje, Macedonia

20.00 Gala dinner – Hotel Granit

Saturday 21.10.2017

08.30– 09.30  Goodwill PHARMA Symposium

1.Refractory GERD – new therapeutic possibilities – Dr. Milosh Bjelovic, MD, PhD, Department of minimal invasive digestive surgery, Clinical Centre Belgrade, Serbia

2.The role of “ Normix “ in treatment of the gastrointestinal diseases – Dr. Vladimir Krstic, sales manager, Goodwill Pharma

Session I 

Moderators: Doc.Dr.Gjorgi Deriban; Dr.Biljana Ivanovska Bojadjiev

09.30 – 10.00 Therapeutic approach to gastrointestinal bleeding – Dr.Gjorgi Deriban, MD, PhD, University Clinic of Gastroenterohepatology Skopje, Macedonia

10.00 – 10.30 Irritable colon in everyday internists practice – Dr.Biljana Ivanovska Bojadjiev, MD, PHO Dr.Biljana Ivanovska Bojadjiev Skopje, Macedonia

10.30 – 11.00 Probiotics – where is their place? – Dr.Snezana Stojkovska, MD, PhD, University Clinic of Infectious diseases, Skopje, Macedonia

11.00 – 11.15 Minutes for Pharmanova – Threapeutic value of the probiotics – Ljupcho Shajnovski, MSc pharm.

11.15 – 11.30 Coffee break

11.30 – 12.30 KRKA Symposium 

Helicobacter pillory update and the role of PPI – Dr.Gjorgi Deriban, MD, PhD, University Clinic of Gastroenterohepatology Skopje, Macedonia

12.30 – 13.15 Lunch Break

13.15 – 14. 00 – Central live-beam session “ GE Ultrasound sponsored session “

Clinical use of Elastography – Dr.Ivica Grgurevic, MD, PhD, Department of Gastroenterology, Hepatology and Clinical Nutrition, University Hospital Dubrava, Zagreb, Croatia

14.00 – 14.30 MAIM members meeting – EFIM update, Choosing wisely working group

14.30 – 17.30 Basic POCUS course  -Point of care ultrasound (POCUS),  WINFOCUS Balkans – the role of urgent ultrasound

Instructors: Dr.Mirjana Brvar, MD, MSc, Dr.Andrej Bergauer, MD, MSc, University Medical Centre Maribor, Dr.Aleksandar Manolev, Macedonia

17.30 Conclusions and closing


Scientific committee

Dr.Aleksandar Manolev,  Macedonia

Dr.Ivica Grgurevic,  Croatia

Dr.Mirjana Brvar,  Slovenia

Organizing committee

Dr.Biljana Gjorgjievska – president

Dr.Ana Paleva Stojanovska

Dr.Biljana Ivanovska Bojadjiev

Dr.Biljana Petreska Zovic

Dr.Mitra Bogeska Blazevska

Dr.Kiril Shuperliski

Dr.Biljana Koleva

Dr.Andrijana Gacovski

Dr.Vasko Hadjiev

Dr.Biljana Filipovska Shimic

Dr.Biljana Shishkova

Dr.Aleksandra Jorganovic Stojkovska

Invited speakers

Dr.Aleksandar Bojanovic,  Serbia

Dr.Aleksandar Gjoreski,  Macedonia

Dr.Andrej Bergauer,  Slovenia

Dr.Biljana Ivanovska Bojadjiev,  Macedonia

Dr.Drita Bisljimi,  Macedonia

Dr.Gordana Ivanac,  Croatia

Dr.Gjorgi Deriban,  Macedonia

Dr.Kalina Grivceva Stardelova,  Macedonia

Dr.Kiro Shopov,  Macedonia

Dr.Magdalena Genadieva Dimitrova,  Macedonia

Dr.Milosh Bjelovic,  Serbia

Dr.Roza Mitrova,  Macedonia

Dr. Sasha Jovanovska Mishevska,  Macedonia

Dr. Silvia Fargion,  Italy

Dr.Snezana Stojkovska,  Makedonija

Dr.Vladimir Avramovski,  Macedonia

Dr.Vlatko Aleksov,  Macedonia

Dr.Vasko Hagjiev,  Macedonia

Dr.Vesna Milojkovic,  Serbia


Поврзани написи...

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *