Втора ултрасонографска нефролошка школа со меѓународно учество

 

“НЕФРО-УРОЛОШКИ КРСТОСНИЦИ ВО ПАТОЛОГИЈА НА УРИНАРЕН ТРАКТ

nefroloska-skola_sajt

10-11 март 2017 година

Скопски Саем и Нет електроникс предавална – Скопје

 

Официјална програма:

Петок 10 Март 2017

15.30 – 16.00   Регистрација на учесниците

Сесија I

16.00  – 16.10   Отварање на настанот – д-р. Александар Манолев, Претседател на здружение на интернисти на Р.Македонија

16.10  – 16.30   Опструктивна уропатија – нефропатија – д-р. Маја Милованчева Поповска, Р. Македонија

16.30 – 16.50   УЗ пристап кај пациенти со уретеролитијаза и дилатација на уретер од туморска природа  – д-р.Александар Манолев, Р.Македонија

16.50 – 17.10  Кафе пауза

17.10 – 17.40 Ултразвучна анатомија на простата  –  д-р.Весна Милојковиќ, Р. Србија

17.40 – 18.10 Радиодијагностички пристап во патологија на уринарен тракт- д-р.Александар Бојановиќ, Р. Србија

18.10 – 18.40 Опструктивна уропатија од уролошки аспект – д-р. Марјан Кузманоски, Р. Словенија

19.30  Свечена вечера

 

Сабота –  11 Март 2017

09.00 – 12.00  Ултразвучна работилница НЕТ Електроникс/ГЕ ханд он-сесија /прикази/

Модератори: д-р.Маја Милованчева Поповска, д-р. Весна Милојковиќ, д-р. Александар Манолев

12.00-13.00  Ручек пауза

Сесија II

13.00 – 13.30 Долготрајно лекување на БПХ/ЛУТС симптоми (симптоми на долен уринарен тракт) – д-р.Оташ Дурутовиќ,Р. Србија

13.30 – 14.00 Лапараскопска радикална простатектомија и индолентен карцином на простата д-р. Марко Зупанчич, Р. Словенија

14.00 – 14.20 Кафе пауза

14.20 – 14.30 Фарма нова минути

Сесија III 

14.30 – 15.00  Современ пристап во превенцијата и третманот на уринарните инфекции д-р  Игор Чипуровски, Р. Македонија

15.00 – 15.30  Дијагноза и третман на уринарна инконтинеција –  д-р  Огнен Ивановски, Р. Македонија 

15.30 – 16.00 Заклучоци и затворање на настанот

 

Стручен одбор:

Претседателство:

Д-р Александар Манолев, интернист, ПЗУ Поликлиника Манолеви, Р.Македонија

Д-р Марјан Кузманоски, уролог, одд.за Урологија, Опша Болница Словенј Градец, Словенија

Прим. д-р Марко Зупанчич, уролог, одд.за Урологија, Опша Болница Словенј Градец, Словенија

Членови:

Д-р Александар Бојановиќ, радиолог, Клинички центар Ниш, Србија

Д-р Весна Милојковиќ, радиолог, Клинички центар Ниш, Србија

Д-р Игор Чипуровски, уролог, ГОБ 8-ми Септември, Р. Македонија

Д-р.мед.сци.Маја Милованчева Поповска, интернист-нефролог, ПЗУ Промедика Медикал Центар, МК

Науч.сор. д-р Огнен Ивановски, урлог, Универзитетска клиника за урологија, МК

Организационен одбор:

Д-р Ана Палева Стојановска ( претседател )

Д-р Билјана Ѓоргиевска

Д-р Билјана Колева

Д-р Митра Богеска Блажевска

Д-р Андријана Гацовски

Д-р Билјана  Шишкова

Д-р Борислав Манев

Д-р Биљана Филиповска Шимиќ

Д-р Биљана Петреска Зовиќ

Д-р Александра Јоргановиќ Стојковска

Д-р Биљана Ивановска Бојаџиев

 

Начин на пријавување 

Сите членови со платена чланарина за 2017 год., како и сите надворешни треба да го пријават своето учество на следниот меилinternistimk@gmail.com

Рано пријавување до 03.03.2017

Котизација ( до 03.03 – рано пријавување)

  • за членови – 800 ден.
  • за надворешни – 000 ден.

Доцно пријавување до 08.03.2017

Котизација ( до 08.03 – доцно пријавување )

  • за членови – 800 ден
  • за надворешни – 000 ден

Пријавување на 09-10.03 – котизација 6.000 ден ( за сите ) 

Уплатата се врши на следната жиро сметка 

ЗДРУЖЕНИЕ НА ИНТЕРНИСТИ НА МАКЕДОНИЈА;

Даночен број: 4038011505335;

Жиро – Сметка: 300-000-003-352-744;

Депонент Банка: Комерцијална Банка А.Д Скопје

ЦЕЛ НА ДОЗНАКА: Котизација за 2-ра Нефролошка Школа


2-nd Ultrasound Nephrology Workshop with International participation

” NEPHRO-UROLOGIC CROSSROADS IN THE URINARY TRACT PATHOLOGY

10-11 March 2017, Skopje

 

OFFICIAL PROGRAM

Friday Мarch 10, 2017

15.30 – 16.00   Registration

1-st. Session

16.00  – 16.10  Opening – d-r Aleksandar Manolev, president of the Association of Internal Medicine of Macednia

16.10  – 16.30  Оbstructive uropathy- nephropathy – d-r. Maja Milovancheva Popovska, R.Macedonia.

16.30  – 16.50  US approach in patients with uretherolythyasis and dilatation of the ureter with TU genesis – d-r Aleksandar Manolev , R.Macedonia

16.50 – 17.10  Coffee break

17.10 – 17.40  US anatomy of the prostate – d-r. Vesna Milojkovich, radiologist, R.Srbija

17.40 – 18.10 Radiodiagnostic approach in the pathology of the urinary tract – d-r. Aleksandar Bojanovich, R.Srbija

18.10 – 18.40 Obstructive uropathy from the urological aspect – d-r. Marjan Kuzmanoski, R.Slovenia

19.30  Dinner

 

Saturday 11 Маrch 2017

09.00 – 12.00  Ultrasound Workshop – NET Electronics/GE hand-on session / case reports

Moderators: d-r Maja Milovancheva Popovska, d-r. Vesna Milojkovich, d-r Aleksandar Manolev

12.00-13.00 – Lunch break  

2-nd Session

13.00 – 13.30 Long-term treatment of BPH/LUTS symptoms– d-r. Otash Durutovich, R.Srbija

13.30- 14.00  Laparoscopic radical prostatectomy and indolent prostate cancer – d-r. Marko Zupanchich, R.Slovenia

14.00 – 14.20  Coffee break 

14.20 – 14.30  Minutes for “ PharmaNova”

3-rd Session

 14.30 – 15.00  Contemporary approach in the prevention and treatment of the urinary infections – d-r. Igor Chipurоvski, R.Macedonia

15.00 – 15.30  Diagnosis and treatment of the urinary incontinence – d-r. Ognen Ivanovski, R.Macedonia

15.30 -16.00  Discussion, conclusions and closing

 

Scientific committee

D-r Aleksandar Manolev, specialist of internal medicine, PHO Manolevi Skopje, Macedonia

D-r Marjan Kuzmanoski, urologist, department of Urology, General Hospital Slovenj Gradec, Slovenia

Prim. d-r Marko Zupanchich,MSc.MD, urologist, department of Urology, General Hospital Slovenj Gradec, Slovenia

D-r Aleksandar Bojanovich, radiologist, Clinical Center Nish, Srbija

D-r Vesna Milojkovich, radiologist, Clinical Center Nish, Srbija

D-r Igor Chipurоvski, urologist, General Hospital, 8-th September, Skopje, Macedonia

D-r Maja Milovancheva Popovska, MD, PhD, nephrologist, PHO Promedica Medical Center, Skopje, Macedonia

D-r Ognen Ivanovski, MD, PhD, urologist, University Clinic of Urology Macedonia

 

Organizing committee

D-r Ana Paleva Stojanovska ( president )

D-r Biljana Gjorgievska

D-r Biljana Koleva

D-r Mitra Bogeska Blazevska

D-r Biljana Petreska Zovik,

D-r Biljana Shishkova

D-r Biljana Filipovska Shimich

D-r Andrijana Gacovski

D-r Borislav Manev

D-r Aleksandra Jorganovik Stojkovska

D-r Biljana Ivanovska Bojadziev

 

 

 

 

 

Поврзани написи...

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *